All Versions
10
Latest Version
Avg Release Cycle
70 days
Latest Release
3732 days ago

Changelog History

 • v0.26.9

  March 26, 2014
 • v0.26.8

  February 21, 2014
 • v0.26.7

  November 25, 2013
 • v0.25.10

  May 13, 2013
 • v0.25.9

  May 09, 2013
 • v0.25.8

  May 09, 2013
 • v0.24.3

  November 27, 2012
 • v0.23.16

  September 12, 2012
 • v0.23.15

  September 11, 2012
 • v0.22.10

  July 03, 2012